Author Archive for: admin

Regulamin rezerwacji konsultacji

Regulamin elektronicznych rezerwacji konsultacji

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Bartosza Samitowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Therapeutes z siedzibą w Warszawie (00-265) ul. Piwna 29/7, posiadającego nr NIP: 5213180129, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako „Usługodawca”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym therapeutes.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji konsultacji psychoterapeutycznych wizyt w gabinecie prowadzonym przez Usługodawcę przy ul. Piwnej 29/7 w Warszawie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 5. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 • 2. Ogólne warunki świadczenia usług
 1. Adres gabinetu, w którym Usługodawca świadczy konsultacje psychoterapeutyczne i w których Pacjent może dokonać rezerwacji Wizyty znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Konsultacji psychoterapeutycznych udziela osobiście Usługodawca.
 3. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 5. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 6. Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  • rezerwacji Wizyt,
  • rezerwacji oraz odbywania E-wizyt on-line z Usługodawcą,
  • zmiany terminów Wizyt oraz E-wizyt,
  • odwoływania Wizyt oraz E-wizyt,
 7. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu Wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Wizyty o jej całkowitym koszcie.
 8. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami oraz wystawianie opinii o usługach możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
 9. W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 10. Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 11. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie (założenie konta).
 12. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca może przesyłać na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 • 3. Rezerwacja Wizyty i E-Wizyty
 1. Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnym gabinecie oraz E-Wizyty odbywającej się za pomocą technologii internetowych. Wszystkie podane dane mają charakter poufny.
 2. Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór daty i godziny wizyty (konsultacja trwa 50 minut). Rezerwacja Wizyty dokonuje się poprzez opłacenie wybranego terminu za pośrednictwem dostępnych płatności elektronicznych (PayU).
 3. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.
 4. W przypadku E-Wizyty Pacjent po dokonaniu rezerwacji otrzymuje informację o sposobie połączenia elektronicznego.
 5. Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty najpóźniej na 24 godziny przed umówioną Wizytą.

 

 • 5. Wymogi techniczne

 E-wizyta

 1. E-wizyty udzielane są z wykorzystaniem programów VSee lub Skype.
 2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet.
 3. Pacjent w celu odbycia E-wizyty może wykorzystać komputer. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę. Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.
 4. Odpowiedzialność za zorganizowanie warunków do odbycia E-wizyty, a także łącza internetowego i odpowiedniego oprogramowania leży po stronie Pacjenta.
 • 6. Odwołanie lub zmiana terminu 

 

 1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty lub E-wizyty najpóźniej na 72 godziny przed terminem jej wykonania.
 2. W przypadku odwołania Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 72 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty lub E-wizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odwołania Wizyty lub E-wizyty w czasie dłuższym niż 72 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę (za pomocą serwisu PayU) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania E-wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą przez  PayU(zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 • 7. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Wizyty i E-wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą E-wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając E-wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej E-wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.
 • 9. Reklamacje
 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: b.samitowski@gmail.com.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.
 • 10. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

 1. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Therapeutes Bartosz Samitowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Piwnej 29/7.

 

 1. Cele, odbiorcy oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 2. Therapeutes przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań w ramach praktyki psychoterapeutycznej (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii grupowej, innych form spotkań) oraz kontaktów towarzyszących tego rodzaju spotkaniom.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Therapeutes do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Therapeutes zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (terapeuci, lekarze, pracownicy oraz współpracownicy Therapeutes).
 4. Przetwarzania Państwa danych osobowych:
 5. a) wynika z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej;
 6. b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 7. c) stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Therapeutes jako administratora Państwa danych osobowych.
 8. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

 

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Therapeutes przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.
 2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 3. Pozostałe rodzaje danych osobowych: wykształcenie, sytuacja rodzinna, w tym stan cywilny i posiadane dzieci, stan zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Państwa podane dla celów, o których mowa w pkt. II powyżej.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej do czasu zakończenia kontaktów z Therapeutes, kiedy to zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Therapeutes zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z Therapeutes pod mailem b.samitowskigmail.com, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Therapeutes.
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym). Jeżeli Państwa zdaniem nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Polityka prywatności dot. korzystania z serwisu Therapeutes

Polityka prywatności dot. korzystania z serwisu Therapeutes na stronie www.therapeutes.pl jest dostępna tutaj.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym therapeutes.pl.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).